Báo cáo kết quả giao dịch 32.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà

20/09/2016 14:03

Báo cáo kết quả giao dịch 32.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà (Thành viên HĐQT)

Đã mua 32.000 cổ phiếu. 

Thời hạn thực hiện giao dịch: Từ 30/08/2016 đến 19/09/2016