Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ Ông Võ Văn Chính TV HĐQT đã bán 1.791.273 cổ phiếu

01/03/2018 15:02

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ Ông Võ Văn Chính TV HĐQT bán 1.791.273 cổ phiếu