Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà

15/02/2016 15:59

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà: đã mua 200.000 cổ phiếu