Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Phạm Thị Mai Duyên: 50.000 cổ phiếu

18/03/2016 09:24

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Phạm Thị Mai Duyên: đã bán 50.000 cổ phiếu