Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ TV HĐQT - ông Nguyễn Hữu Nam đã bán 257.400 cp

20/03/2018 17:37

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ TV HĐQT - ông Nguyễn Hữu Nam đã bán 257.400 cp