Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã kiểm toán

26/08/2020 14:59

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam