Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

26/03/2020 16:12

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.