CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

08/06/2021 10:34

Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh.