Quyết định số: 27/QĐ-HĐQT/ST8 v/v chia cổ tức bằng tiền mặt và số 28/QĐ-HĐQT/ST8 phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

20/04/2017 15:53

Quyết định số 27/QĐ-HĐQT/ST8 v/v chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2017;

- Ngày thực hiện thanh toán: 08/06/2017

Quyết định số 28/QĐ-HĐQT/ST8 phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

- Thời gian thực hiện: Quý II hoặc Quý III/2017, khi nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN