Thông báo cổ đông nội bộ TV HĐQT ông Võ Văn Chính đã mua 202.863 cổ phiếu.

27/07/2017 14:44

TB giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ TV HĐQT ông Võ Văn Chính đã mua 202.863 cổ phiếu.