Thông báo giao dịch 30.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà

24/11/2016 15:03

Thông báo giao dịch 30.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà - Thành viên HĐQT