Thông báo giao dịch 32.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà

25/08/2016 14:20

Thông báo giao dịch 32.000 cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà (Thành viên HĐQT)