Thông báo Giao dịch cổ đông nội bộ Bà Phạm Thị Mai Duyên – Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.000.000 Cổ phiếu

21/02/2018 11:06

Thông báo Giao dịch cổ đông nội bộ Bà Phạm Thị Mai Duyên – Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.000.000 Cổ phiếu