Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Võ Văn Chính – Thành viên HĐQT đăng ký bán 1.791.273 Cổ phiếu

21/02/2018 11:14

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Võ Văn Chính – Thành viên HĐQT đăng ký bán 1.791.273 Cổ phiếu