Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Võ Văn Chính – Thành viên HĐQT đăng ký bán 1.791.273 CP (đính chính số tài khoản giao dịch)

22/02/2018 12:01

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ông Võ Văn Chính – Thành viên HĐQT đăng ký bán 1.791.273 CP (đính chính số tài khoản giao dịch)