Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ TV HĐQT ông Lê Văn Hà đăng ký bán 208.273 cổ phần

02/03/2018 16:11

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ TV HĐQT ông Lê Văn Hà đăng ký bán 208.273 cổ phần