Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Phạm Thị Mai Duyên - Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 680.000 cổ phiếu

12/03/2018 09:55

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Phạm Thị Mai Duyên - Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 680.000 cổ phiếu