Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà

02/02/2016 15:02

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Văn Hà: đăng ký mua 200.000 cổ phiếu