Thông báo số 164/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

21/02/2020 11:26

Thông báo số 164/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020.