Thông báo số 732/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

25/04/2019 16:28

Thông báo số 732/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2019
  • Ngày thực hiện thanh toán: 28/05/2019