Thông báo v/v cổ đông nội bộ Bà Phạm Thị Mai Duyên-Vợ Chủ Tịch HĐQT đăng ký mua 2.000.000cp.

06/11/2017 15:14

Thông báo v/v cổ đông nội bộ Bà Phạm Thị Mai Duyên-Vợ Chủ Tịch HĐQT đăng ký mua 2.000.000cp.