vi

CBTT ký hợp đồng kiểm toán kiểm toán nội bộ năm 2022

30/12/2022

Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã ký hợp đồng kiểm toán nội bộ năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt để thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 cho Công ty Cổ phần Siêu Thanh.


Tệp đính kèm