vi

Báo cáo tài chính

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính 2024

2024
2023 2022 2021 2020 2019
Quý I Quý II / Bán niên Quý III Quý IV / Cả năm
Báo cáo tài chính kiểm toán/Soát xét
Báo cáo hợp nhất
Báo cáo Riêng
Giải trình kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính tự lập
Báo cáo hợp nhất PDF25/04/2024
Báo cáo Riêng PDF25/04/2024
Giải trình kết quả kinh doanh PDF25/04/2024