vi

Báo cáo tài chính

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính 2023

2023
2022 2021 2020 2019 2018
Quý I Quý II / Bán niên Quý III Quý IV / Cả năm
Báo cáo tài chính kiểm toán/Soát xét
Báo cáo hợp nhất PDF04/08/2023
Báo cáo Riêng PDF04/08/2023
Giải trình kết quả kinh doanh PDF04/08/2023
Báo cáo tài chính tự lập
Báo cáo hợp nhất PDF28/04/2023 PDF30/07/2023 PDF24/10/2023
Báo cáo Riêng PDF28/04/2023 PDF30/07/2023 PDF24/10/2023
Giải trình kết quả kinh doanh PDF28/04/2023 PDF30/07/2023 PDF24/10/2023