vi

Cơ cấu tổ chức

ABOUT US

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT
(Ông) NGUYỄN VĂN HOÀNG (HANS NGUYỄN)
Chủ tịch HDQT
(Ông) THÂN MINH THUẬN
Thành viên HĐQT
(Ông) NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Thành viên độc lập HĐQT
(Ông) ĐOÀN THẾ TOÀN
Thành viên độc lập HĐQT
(Ông) HATA KOJIRO
Thành viên HĐQT

Ủy ban kiểm toán

(Ông) NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
(Ông) ĐOÀN THẾ TOÀN
Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Ban điều hành

(Ông) THÂN MINH THUẬN
Tổng Giám Đốc