vi

Đại hội đồng cổ đông

Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông 2024

2024
2023 2022 2021 2020 2019
Văn bản File
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 FILE 17/04/2024
Thông báo thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 FILE 02/02/2024
Thông báo số 24/TB-CNVSDC về ngày ĐKCC và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 FILE 12/01/2024
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 FILE 05/01/2024