vi

Đại hội đồng cổ đông

Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông 2023

2023
2022 2021 2020 2019 2018
Văn bản File
Nghị quyết 226/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 FILE 08/01/2014
Nghị quyết 113/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 FILE 08/01/2014
Nghị quyết 362/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 FILE 07/01/2014
Biên bản họp, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 FILE 30/06/2023
Điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 FILE 22/06/2023
Thông báo thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 FILE 09/06/2023
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 FILE 11/05/2023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 FILE 06/04/2023
Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2) 2 FILE 03/04/2023
Điều chỉnh, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 5 FILE 27/03/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2 FILE 15/03/2023
Nội dung Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 10 FILE 15/03/2023
Thông báo số 196/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 FILE 23/02/2023
Thông báo số 155/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 FILE 20/02/2023
Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 FILE 15/02/2023