vi

Báo cáo KQ giao dịch của vợ CT HĐQT đã mua 2.000.000 cp và Ông Lê Văn Hà TV HĐQT đã bán 208.727 cp

09/03/2018

Báo cáo KQ giao dịch của vợ CT HĐQT đã mua 2.000.000 cp và Ông Lê Văn Hà TV HĐQT đã bán 208.727 cp


Tệp đính kèm