vi

BCKQ giao dịch cổ đông nội bộ Ông Lê Văn Hà - TV HĐQT đã bán 330.270 CP

13/04/2018

BCKQ giao dịch cổ đông nội bộ Ông Lê Văn Hà - TV HĐQT đã bán 330.270 cổ phần


Tệp đính kèm