vi

CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

30/06/2020

Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh.


Tệp đính kèm