vi

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

13/06/2022

Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh.


Tệp đính kèm