vi

CBTT v/v CTCP Nam Thanh Sài Gòn không còn là công ty con kể từ ngày 16/06/2022

16/06/2022

Công ty CP Siêu Thanh CBTT đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Nam Thanh Sài Gòn (NTSG). Kể từ ngày 16/06/2022 NTSG không còn là công ty con.


Tệp đính kèm