vi

CBTT v/v CTCP Ô Tô Kim Thanh không còn là công ty con của CTCP Siêu Thanh

15/07/2022

Công ty CP Siêu Thanh CBTT đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Ô Tô Kim Thanh (HKT). Kể từ ngày 16/07/2022 HKT không còn là công ty con của CTCP Siêu Thanh.


Tệp đính kèm