Sứ mệnh và chiến lược

03/01/2014 16:39

 TRIẾT LÝ, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC, VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

 

 Triết lý:

Tạo ra những động lực để giải phóng sức sáng tạo của mọi thành viên trong công ty, đối tác, làm tăng giá trị các sản phẩm cung cấp cho khách hàng, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng trong hiện tại và cả trong tương lai.

 

Tầm nhìn:

 

“Hoạch định chiến lược có Tầm tạo ra sự phát triển bền vững “

 Dựa vào sức mạnh nguồn lực nội tại cùng với sự liên kết thế mạnh của các đối tác để cung cấp các sản phẩm có chất lượng vượt trội, có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu liên tục phát triển của xã hội. Chú trọng vào việc phát triển bền vững nhưng vẫn tận dụng được những cơ hội đột phá. 

 

Sứ mệnh:

Đem lại những lợi ích cao nhất cho cổ đông, cho người lao động trong công ty, cho các đối tác, cùng phát triển hài hòa với lợi ích của xã hội, chia sẻ thu nhập cho công tác phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường sống cho con người.

 

 Chiến lược:

 -       Chọn lựa, phát triển những con người phù hợp với những tôn chỉ, mục đích của công ty: có đạo đức, có khả năng học hỏi, phát triển, hợp tác, quan tâm, chăm sóc đời sống và thu nhập của người lao động. 

 -        Chọn lựa sản phẩm tốt, đối tác tốt, có tiềm năng phát triển, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, tích hợp được hàm lượng trí tuệ và kết hợp tốt với những thế mạnh của công ty.

 -       Kết hợp và phát huy tốt các nguồn lực của công ty với các đối tác, đầu tư chiều sâu, chú trọng yếu tố phát triển bền vững, tích hợp công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

 -       Tạo ra môi trường, cơ chế làm việc có tính hợp tác cao, thân thiện, tin cậy, hài hoà, thoải mái, chú trọng yếu tố con người, phát huy khả năng sáng tạo.

 -       Nghiên cứu, dự báo tốt các khuynh hướng phát triển của công nghệ, tài chính, kinh tế, xã hội, điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh bảo đảm tính thích nghi cao với môi trường liên tục thay đổi.

 

 Văn hoá công ty:

      Luôn tạo ra môi trường tin cậy, hợp tác, gắn bó, sáng tạo, gắn kết, có khả năng tự nghiên cứu, học tập và phát triển hài hoà. Ghi nhận những khác biệt cá nhân. Hướng đến một tinh thần tập thể, đoàn kết tạo sức mạnh của tổ chức.