vi

Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh tháng 07.2021

22/07/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh – đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua ngày 28/04/2021.


Tệp đính kèm