In trang
14:01 - 14/01/2014
Đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần 9 tháng 01 - 2014

Tập thể CB CNV Siêu Thanh Corporation hưởng ứng đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần thứ 9 vào tháng 01 - 2014.

Tập thể CB CNV Siêu Thanh Corporation hưởng ứng đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần thứ 9 vào tháng 01 - 2014

IMG_9890_resize.JPG

IMG_9893_resize.JPG

IMG_9937_resize.JPG