In trang
11:05 - 27/05/2015
Huân chương lao động hạng 2

Ông Yung Cam Meng (Ong Cẩm Minh) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh đón nhận Huân chương Lao động Hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng

HCLD%20H2_resize.jpg

Ông Yung Cam Meng (Ong Cẩm Minh) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh đón nhận Huân chương Lao động Hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng