vi

Nghị quyết 113/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

08/01/2014

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012

2. Kế hoạch hoạt động 2013

3. Bầu cử HĐQT, BKS và thông qua phương án trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS


Tệp đính kèm