vi

Nghị quyết 362/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

07/01/2014

1. Thông qua Đại hội về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% (20:1)

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép cấp khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ.


Tệp đính kèm