vi

Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Lê Văn Hà - TV HĐQT đăng ký bán 541.273 cổ phần

16/03/2018

Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Lê Văn Hà - TV HĐQT đăng ký bán 541.273 cổ phần.


Tệp đính kèm