vi

Thông báo số 1086/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

21/07/2022

Thông báo số 1086/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 85%

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
  • Ngày thực hiện thanh toán: 08/08/2022

Tệp đính kèm