vi

Thông báo số 1147/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

29/06/2020

Thông báo số 1147/TB-CNVSD của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 05%

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  • Ngày thực hiện thanh toán: 28/07/2020

Tệp đính kèm