vi

Thông báo số 1210/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

10/09/2018

Thông báo số 1210/TB-CNVSD của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 tỷ lệ 15%

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2018
  • Ngày thực hiện thanh toán: 18/10/2018

Tệp đính kèm