vi

Thông báo số 1381/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

05/11/2021

Thông báo số 1381/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 6%

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2021
  • Ngày thực hiện thanh toán: 08/12/2021

Tệp đính kèm