vi

Thông báo số 1903/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM

05/11/2021

Thông báo số 1903/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2021
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2021
  • Ngày thanh toán: 08/12/2021

Tệp đính kèm