vi

Thông báo v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

24/01/2019

Thông báo về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC Quý, Bán Niên và Năm cho năm tài chính 2019 theo công văn số 156/UBCK-GSĐC ngày 07/01/2019 của UBCKNN


Tệp đính kèm