BB kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 18/11/2022 và CBTT thay đổi nhân sự

18/11/2022 17:51

Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 18/11/2022.

Và CBTT thay đổi nhân sự .