Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ BT năm 2022 và các Quy chế năm 2022

18/11/2022 17:43

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố thông tin:

  • Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  • Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
  • Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ
  • Điều lệ – đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã được thông qua ngày 18/11/2022.