Đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần 9 tháng 01 - 2014

14/01/2014 14:29

Tập thể CB CNV Siêu Thanh Corporation hưởng ứng đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần thứ 9 vào tháng 01 - 2014

IMG_9890_resize.JPG

IMG_9893_resize.JPG

IMG_9937_resize.JPG