Đi bộ từ thiện Lawrence Sting tháng 01 - 2012

10/01/2014 15:15

 

2012%20-%20di%20bo%20tu%20thien%20-%20Lawren%20S.Ting%204_resize.JPG

2012%20-%20di%20bo%20tu%20thien%20-%20Lawren%20S.Ting%203_resize.JPG

2012%20-%20di%20bo%20tu%20thien%20-%20Lawren%20S.Ting%205_resize.JPG

2012%20-%20di%20bo%20tu%20thien%20-%20Lawren%20S.Ting%206_resize.JPG