Giấy khen bên công đoàn

08/01/2014 17:16

Giay-khen-LDLD-Quan-7---nam-2013.jpg