Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

20/04/2017 08:47

Ngày 18/04/2017, Công ty Cổ Phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 DSC_0689.JPG

Chủ tịch HĐQT - ông YUNG CAM MENG phát biểu khai mạc đại hội.

DSC_0701.JPG

Ban giám đốc các công ty thành viên Siêu Thanh Holdings và đại diện kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

DSC_0694.JPG

DSC_0695.JPG

Cổ đông tham dự Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ký tên xác nhận tư cách cổ đông.

DSC_0682.JPG

DSC_0633.JPG